skip to Main Content
Ağciyər Cərrahiyyə Mərkəzi

AĞCİYƏRİN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİ

 • Ağciyərlərin bullyoz – emfizematoz kistaları
 • Spontan pnevmotorakslar
 • Ağciyərlərin parazitar kistaları (Exinokokk, Aspergilloma)
 • Bronxoektaziya xəstəliyi
 • Ağciyərlərin absesi
 • Ağciyərlərin törəmələri (Hamartoma, Tuberkuloma, Karsinoma)
 • Hilotorakslar (Ductus thorasicus zədələnmələri)
 • Eksudativ plevritlər, Empiyemalar diaqnostikası və müalicəsi
 • Hemotorakslar
 • Döş qəfəsinin travmaları (ağciyərlərin zədələnməsi, qabırğaların sınıqları)
 • Qida borusu xəstəlikləri (perforasıiyası, leyomioması, divertikulları)
 • Ağciyər vərəminin müasir cərrahi müalicəsi
 • Diafraqmanın xəstəlikləri (relaksasiyası, travmatik perforasiyaları, törəmələri)
 • Divararalığının xəstəlikləri (Timomalar, dermoid kistalar, perikardın selomik kistaları, törəmələr)
 • Bronxial fistulaların müasir cərrahiyyəsi
 • Ağciyərlərdə əməliyyat sonrası baş vermiş ağırlaşmaların müasir cərrahi korreksiyası (Torakoplastikalar)
 • Ağciyər emfizemalarınin cərrahi müalicəsi (həcm kiçildici əməliyyatlar)
 • Traxeyanın daralmaları, travmatik zədələnmələri
 • Ağciyər qanaxmalarınin diaqnostikası və müalicəsi
 • Miasteniya xəstəliyinin müasir cərrahi müalicəsi

CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR

 • Döş qəfəsində aparılan açıq əməliyyatlar (ağciyərlərin seqmentar rezeksiyaları, lobektomiya, bilobektomiya, pulmonektomiya)
 • Ağciyər kistalarının çıxarılması
 • Diafraqmanın plastikaları
 • Divararalığından törəmələrin, kistaların çıxarılması
 • Ağciyər defektlərinin ləğvi
 • Dekortikasiya, Torakoplasikalar
 • Qabırğaların plastikası
 • Traxeyanın plastikaları

MÜASİR ENDOSKOPİK ƏMƏLİYYATLAR

 • Ağciyər kistalarının müasir Endoskopik üsulla çıxarılması
 • Spontan pnevmatoraksların müasir Endoskopik müalicəsi
 • Eksudativ plevrit və empiyemaların Videotorakoskopik cərrahiyyəsi
 • Hər iki ağciyər patologiyalarının biretaplı Endoskopik cərrahiyyəsi
 • Narkozsuz şəkildə icra olunan ağciyər əməliyyatları
Back To Top