skip to Main Content
Ağciyər Cərrahiyyə Mərkəzi

AĞCİYƏRİN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİ

Ağciyərlərin bullyoz – emfizematoz kistaları
Spontan pnevmotorakslar
Ağciyərlərin parazitar kistaları (Exinokokk, Aspergilloma)
Bronxoektaziya xəstəliyi
Ağciyərlərin absesi
Ağciyərlərin törəmələri (Hamartoma, Tuberkuloma, Karsinoma)
Hilotorakslar (Ductus thorasicus zədələnmələri)
Eksudativ plevritlər, Empiyemalar diaqnostikası və müalicəsi
Hemotorakslar
Döş qəfəsinin travmaları (ağciyərlərin zədələnməsi, qabırğaların sınıqları)
Qida borusu xəstəlikləri (perforasıiyası, leyomioması, divertikulları)
Ağciyər vərəminin müasir cərrahi müalicəsi
Diafraqmanın xəstəlikləri (relaksasiyası, travmatik perforasiyaları, törəmələri)
Divararalığının xəstəlikləri (Timomalar, dermoid kistalar, perikardın selomik kistaları, törəmələr)
Bronxial fistulaların müasir cərrahiyyəsi
Ağciyərlərdə əməliyyat sonrası baş vermiş ağırlaşmaların müasir cərrahi korreksiyası (Torakoplastikalar)
Ağciyər emfizemalarınin cərrahi müalicəsi (həcm kiçildici əməliyyatlar)
Traxeyanın daralmaları, travmatik zədələnmələri
Ağciyər qanaxmalarınin diaqnostikası və müalicəsi
Miasteniya xəstəliyinin müasir cərrahi müalicəsi

CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR

Döş qəfəsində aparılan açıq əməliyyatlar (ağciyərlərin seqmentar rezeksiyaları, lobektomiya, bilobektomiya, pulmonektomiya)
Ağciyər kistalarının çıxarılması
Diafraqmanın plastikaları
Divararalığından törəmələrin, kistaların çıxarılması
Ağciyər defektlərinin ləğvi
Dekortikasiya, Torakoplasikalar
Qabırğaların plastikası
Traxeyanın plastikaları

MÜASİR ENDOSKOPİK ƏMƏLİYYATLAR

Ağciyər kistalarının müasir Endoskopik üsulla çıxarılması
Spontan pnevmatoraksların müasir Endoskopik müalicəsi
Eksudativ plevrit və empiyemaların Videotorakoskopik cərrahiyyəsi
Hər iki ağciyər patologiyalarının biretaplı Endoskopik cərrahiyyəsi
Narkozsuz şəkildə icra olunan ağciyər əməliyyatları
Back To Top